การศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 118 ประจำปีงบประมาณ 2561

ด้วย สพฐ. ได้รับแจ้งวจาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ได้เปิดการศึกษาหลักสูตร "จิตวิทยาความมั่นคง" รุ่นที่ 118 ตั้งแต่วันที่  21  มีนาคม  2561 – 31  สิงหาคม 2561  โดยกำหนดหลักสูตรการศึกษา วันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00  น. โดยให้ สพฐ. คัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรม จำนวน  1  คน  หากมีผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ณ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ภายในวันที่  31  สิงหาคม  2560  และสามารถขอดูรายละเอียดได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ตรัง เขต 1 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

About นางระพีพรรณ ชูยัง บริหารงานบุคคล