ขออนุญาตให้โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมงาน Thailand STEM Festival 2017 ภาคใต้

อนุญาตให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน บุคลากรโรงเรียนในสังกัดของท่านเข้าร่วมกิจกรรมในงาน Thailand STEM Festival 2017 ภาคใต้ ณ โรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสามารถศึกษารายละเอียดกิจกรรมได้จากเว็บไซต์ http://www.benjama.ac.th/

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน