โรงเรียนวัดโหละคล้าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น(ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า)

แบบปปช1

ปร4ซ่อมแซมไฟฟ้า

ปร5ซ่อมแซมไฟฟ้า

ปร6ซ่อมแซมไฟฟ้า

About นางสาววรรณา อินใหม่