ลงทะเบียนเข้าอบรมหลักสูตร DLIT และ DLTV

ดีแอล

 

เอกสารเพิ่มเติมจากการประชุม

- มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล DLIT และ DLTV

- ตัวอย่างแบบบันทึกการนิเทศ

- ตัวอย่างตารางการนิเทศภายใน

- ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งความรับผิดชอบ

- ตางรางการอบรมสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง)

รายการสื่อห้องเรียนแห่งคุณภาพ DLIT

 

Distance Learning Television : DLTV

เกี่ยวกับ DLTV

 

——————————-

DLIT (Distance Learning Information Technology)

- เว็บไซต์ DLIT

- เว็บไซต์ DLITThailand

- เกี่ยวกับ DLIT

- Fact sheet

- แนวทางการดำเนินงาน DLIT

- คู่มือคลังข้อสอบ

– เกียรติบัตร DLIT

 

 

 

admin

About admin