การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง น้ำเพื่อชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางเสาวลีย์ เตียวย่อง โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม

เรื่องที่ศึกษา    :      การพัฒนาชุดกิจกรรม  เรื่อง น้ำเพื่อชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

                          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้ศึกษา         :      นางเสาวลีย์   เตียวย่อง

ปีที่ศึกษา       :       2559         

สถานที่ศึกษา   :       โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                            ประถมศึกษาตรัง  เขต 1

                                    

 

บทคัดย่อ

                การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรม  เรื่องน้ำเพื่อชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ให้มีประสิทธิภาพ  80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังจัดกิจกรรมด้วยชุดกิจกรรม เรื่องน้ำเพื่อชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรม  เรื่องน้ำเพื่อชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมด้วยชุดกิจกรรม  เรื่องน้ำเพื่อชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มตัวอย่าง   เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานตรัง  เขต 1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 จำนวน 18 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดกิจกรรม เรื่องน้ำเพื่อชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3จำนวน  4 เล่ม คือ เล่มที่ 1 แหล่งน้ำในท้องถิ่น เล่มที่ 2 สมบัติทางกายภาพของน้ำ    เล่มที่ 3 คุณภาพของน้ำ เล่มที่ 4 การใช้น้ำอย่างประหยัด แบบทดสอบ      

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องน้ำเพื่อชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คู่มือการใช้ชุดกิจกรรม เรื่องน้ำเพื่อชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมด้วยชุดกิจกรรม  เรื่องน้ำเพื่อชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย                   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test)  และดัชนีประสิทธิผล (E.I.) 

                  ผลการศึกษาพบว่า   

                      1.  ชุดกิจกรรม เรื่องน้ำเพื่อชีวิต   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3           มีประสิทธิภาพ  84.31/83.06 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้

                2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจัดกิจกรรมด้วยชุดกิจกรรม เรื่องน้ำเพื่อชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ของกลุ่มตัวอย่าง สูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมด้วยชุดกิจกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                      3.  ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรม  เรื่องน้ำเพื่อชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีค่าเท่ากับ   0.6763 หมายความว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 67.63

4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมด้วยชุดกิจกรรม เรื่องน้ำเพื่อชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในระดับมาก () = 4.54,= 0.52) 

About ประกายดาว ทองพิทักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน