โรงเรียนบ้านหนองไทรตกลงราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย

ประกาศราคากลาง แบบปร.5 แบบปร.4ก

About นางสาวลักขณา เสนปาน โรงเรียนบ้านหนองไทร