โรงเรียนวัดโหละคล้าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย (ซ่อมแซมส้วมแบบ ๔๐๑ และซ่อมแซมโรงจอดรถ

ปร.4ส้วมโหละคล้า

ปร.5 ส้วมโหละคล้า

ปร.6 ส้วมโหละคล้าปร4 โรงรถโหละคล้่า

ปร5 โรงรถโหละคล้่า

ปร6 โรงรถโหละคล้่า

About นางสาววรรณา อินใหม่