ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “กลยุทธ์สร้างความโปร่งใสและภาพลักษณ์ใหม่ ยุค Thailand 4.0″

ในการนี้สมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ ขอเรียนเชิญท่านหรือบุคลากรที่สนใจ ร่วมโครงการสัมมนาดังกล่าว โดยแจ้งตอบรับเข้าร่วมโครงการสัมนาฯ โดยตรงกับสมาคมฯ และชำระค่าลงทะเบียนท่านละ 5,400 บาท (ห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) พร้อมทั้งโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ ชื่อบัญชี สมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 059-0-31495-5 ภายในวันจันทร์ 31 สิงหาคม 2560 พร้อมทั้งส่งแบบตอบตอบรับการเข้าร่วมโครงการสัมมนา และสำเนาการโอนเงิน (ใบ PAY IN) มาที่ คุณนันทนา อนะมาน หรือ คุณกชกร เทศพิทักษ์ โทร 02-628-6167 , 02-628-6348 โทรสาร 02-628-6167 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ bee2508@hotmail.com

เอกสารแนบ

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน