โรงเรียนวัดสาริการาม ประกาศสอบราคาจ้างงานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน

โรงเรียนวัดสาริการามมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างงานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียน ป๑ก พ.ศ.๒๕๑๗ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาคร้ังนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

เอกสารแนบ

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน