ประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับนักเรียน

นายระนิต  ณ  พัทลุง  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานการประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามประเด็นที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดเพื่อให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สู่การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย กระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ  สพป.ตรัง เขต ๑ วันที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๐
IMG_7660_resize IMG_7662_resize IMG_7663_resize IMG_7665_resize IMG_7666_resize IMG_7667_resize IMG_7668_resize IMG_7669_resize IMG_7671_resize IMG_7672_resize IMG_7673_resize IMG_7674_resize IMG_7675_resize IMG_7676_resize IMG_7677_resize IMG_7678_resize IMG_7679_resize IMG_7680_resize IMG_7681_resize

kornkanok

About kornkanok