ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “Innovative School Summit 2017″

สพฐ.พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นโครงการที่มีประโยชน์ สำหรับผู้บริหาร ครูและนักเรียน เพื่อช่วยในการจัดการเรียนรู้และกระตุ้นให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้ จึงประชาสัมพันธ์โครงการฯให้โรงเรียนมาเพื่อทราบ

เทคโนโลยี

รวงพิน อ่อนคง

About รวงพิน อ่อนคง