การจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง การปฏิบัติตาม “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”

สำนักงานคลังจังหวัดตรัง แจ้งว่า สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การปฏิบัติตาม “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ในวันศุกร์ที่ 1 – 2 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล ถนนไพศรี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้ผู้เข้าร่มสัมมนาที่ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและผู้มีส่วนรวมเกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ และสามารถ
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สมาคมฯ www.cmatthai.net
                 จังหวัดตรัง เชิญให้หน่วยงานจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน