โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการครูผู้สอนระดับปฐมวัยจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2560

นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.เชี่ยวชาญโรงเรียนอนุบาลตรัง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการครูผู้สอน
ระดับปฐมวัยจังหวัดตรัง(สพป.ตรัง เขต 1 และสพป.ตรัง เขต 2) "การจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามตารางกิจกรรม
ประจำวัน 6 กิจกรรมหลัก" ณ ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนึบาลตรัง ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2560
>>คลิกชมภาพพิธีเิปิดการอบรมครูผู้สอนปฐมวัยทั้งหมดที่นี่<<
>>วันที่ 1ภาคเช้าคลิกชมภาพอบรมครูสอนปฐมวัยทั้งหมดที่นี่<<
>>วันที่ 1ภาคบ่ายคลิกชมภาพอบรมครูสอนปฐมวัยทั้งหมดที่นี่<<
>>วันที่ 2 คลิกชมภาพอบรมครูสอนปฐมวัยทั้งหมดที่นี่ <<
>>วันที่ 3 คลิกชมภาพอบรมครูสอนปฐมวัยทั้งหมดที่นี่<<
>>
โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_0091 IMG_0064IMG_0094 IMG_0068IMG_9991 IMG_9987IMG_9966 IMG_9967 IMG_9969 IMG_9973IMG_9957 IMG_9958 IMG_9959 IMG_9960 IMG_9961 IMG_9964 IMG_9965 IMG_9971 IMG_9976 IMG_9979 IMG_9980 IMG_9982 IMG_9983 IMG_9985 IMG_9993 IMG_9998IMG_0007 IMG_0008 IMG_0009 IMG_0010 IMG_0011 IMG_0012 IMG_0013 IMG_0014 IMG_0015 IMG_0016 IMG_0017 IMG_0018 IMG_0019 IMG_0020 IMG_0021 IMG_0022 IMG_0023 IMG_0024 IMG_0025 IMG_0026 IMG_0027 IMG_0028 IMG_0029 IMG_0030 IMG_0031 IMG_0032 IMG_0033 IMG_0034 IMG_0035 IMG_0036 IMG_0037 IMG_0038 IMG_0039 IMG_0040 IMG_0041 IMG_0042 IMG_0043 IMG_0044 IMG_0046 IMG_0047 IMG_0048 IMG_0049 IMG_0050 IMG_0053 IMG_0056 IMG_0057 IMG_0058 IMG_0060 IMG_0061 IMG_0069 IMG_0074 IMG_0075 IMG_0078 IMG_0079 IMG_0086 IMG_0089 IMG_0093 IMG_0117 IMG_0118 IMG_0120 IMG_0122 IMG_0123 IMG_0124 IMG_0125 IMG_0127 IMG_0128 IMG_0129 IMG_0134 IMG_0136 IMG_0137 IMG_0138 IMG_0139 IMG_0140 IMG_0141
IMG_0121 IMG_0143 IMG_0144
IMG_0145 IMG_0146 IMG_0147
IMG_0148 IMG_0149 IMG_0150
IMG_0051 IMG_0161 IMG_0163

IMG_0167 IMG_0168 IMG_0169 IMG_0176 IMG_0179 IMG_0180 IMG_0181 IMG_0183 IMG_0184 IMG_0186 IMG_0188 IMG_0203 IMG_0205 IMG_0208 IMG_0210 IMG_0211 IMG_0212 IMG_0216 IMG_0223 IMG_0224 IMG_0225 IMG_0226 IMG_0227 IMG_0229 IMG_0230 IMG_0231 IMG_0232 IMG_0233 IMG_0235 IMG_0239 IMG_0241 IMG_0242 IMG_0243 IMG_0246 IMG_0264 IMG_0269 IMG_0271 IMG_0272 IMG_0276 IMG_0282 IMG_0286 IMG_0299 IMG_0300 IMG_0309 IMG_0312 IMG_0325
IMG_0164 IMG_0165 IMG_0178

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง