ประชุมปฏิบัติการการขับเคลื่อนกิจกรรมสะเต็มศึกษา

นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมสะเต็มศึกษาในโรงเรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิศวกรรม  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยพัฒนา STEM Education ขึ้นมา หวังช่วยยกระดับผลการสอบ ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) และการทดสอบคณิตศาสตร์ระดับสากล (TIMSS) และเป็นการบูรณาการความรู้ใน ๔ สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ เน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง พัฒนาทักษะการคิด ตั้งคำถามแก้ปัญหา หาข้อมูลวิเคราะห์ค้นพบใหม่ๆ ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นข้าราชการครูในสังกัด สพป.ตรัง เขต ๑ จำนวน ๑๐๔ คน ณ สพป.ตรัง เขต ๑  วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๐
IMG_7116_resize IMG_7117_resize IMG_7119_resize IMG_7121_resize IMG_7123_resize IMG_7124_resize IMG_7125_resize IMG_7126_resize IMG_7127_resize IMG_7128_resize IMG_7129_resize IMG_7130_resize IMG_7131_resize IMG_7132_resize IMG_7133_resize IMG_7134_resize IMG_7136_resize IMG_7137_resize IMG_7139_resize IMG_7141_resize IMG_7142_resize IMG_7143_resize IMG_7144_resize IMG_7145_resize IMG_7146_resize IMG_7147_resize

kornkanok

About kornkanok