การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ยุภาพร มากสุข โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 (บ้านนาโต๊ะหมิง)

บทคัดย่อเผยแพร่

kornkanok

About kornkanok