การประชุมปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน

นายระนิต  ณ  พัทลุง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานการประชุมปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียนของโรงเรียนในสังกัด ตามโครงการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนในสถานศึกษา สร้างความเข้าใจกระบวนการทำงานของสภานักเรียน ปลูกฝังจิตสำนึก มีความรู้ความเข้าใจ และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยแสดงในการมีส่วนร่วม การเคารพสิทธิของผู้อื่น เคารพต่อกฎระเบียบ ควบคุมดูแลตนเอง การใช้เหตุผลและยอมรับฟังเสียงส่วนมากและของผู้อื่น ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
IMG_7008_resize IMG_7009_resize IMG_7011_resize IMG_7012_resize IMG_7013_resize IMG_7014_resize IMG_7015_resize IMG_7016_resize IMG_7017_resize IMG_7018_resize IMG_7019_resize IMG_7020_resize IMG_7021_resize IMG_7022_resize IMG_7023_resize IMG_7024_resize IMG_7025_resize IMG_7026_resize IMG_7027_resize IMG_7028_resize

kornkanok

About kornkanok