ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษ 2561

ประกาศโีรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย รับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา 2561 เพื่อสมัครรับทุนการศึกษาาเข้าเรียนในโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  m1add2561  m4add2561    tsm1

เนาวรัตน์ เจือกโว้น

About เนาวรัตน์ เจือกโว้น