การจัดทำแบบสำรวจข้อมูลการต่อยอดการพัฒนาการจัดการและนำขยะไปใช้และโยชน์ตามหลัก 3Rs โดยให้กรอกข้อมูลทางระบบออนไลน์

แจ้งผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงทราบและดำเนินการด่วน ตามหนังสือที่ ศธ 04052/ว2569 ลว.7 ก.ค.60 เรื่อง การจัดทำแบบสำรวจข้อมูลการต่อยอดการพัฒนาการจัดการและนำขยะไปใช้และโยชน์ตามหลัก 3Rs โดยให้กรอกข้อมูลทางระบบออนไลน์
ที่  http://eesdinthailand.innoobec.com/garbage/surveyp.php  
ระบบออนไลน์จะปิดวันที่ 20 ก.ค.60 นี้

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน