โครงการโรงเรียนปลอดขยะ

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ

ประชุมเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค จ.ตรัง

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 1

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 2

แนวทางการลดคัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน