งานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือแห่งชาติ

เชิญชวนบุคคลผู้สนใจสมัครเข้าร่วมงานชุมนุมผู้บังคบบัญชาลูกเสือแห่งชาติ (IN DABA) ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 18 -21 กรกฎาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดังนี้ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง/สามัญ/สามัญรุ่นใหญ่ ประเภทละ 2 คน สามารถส่งใบสมัครได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากต้นสังกัด

เนาวรัตน์ เจือกโว้น

About เนาวรัตน์ เจือกโว้น