การสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อ   การสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้ศึกษา             นายยงยุทธิ์  สุภาพ     

ชื่อหน่วยงาน      โรงเรียนวัดหนองเป็ด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

 

บทคัดย่อ

 

        การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80   และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดหนองเป็ด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต  1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559          จำนวน  1 ห้อง  รวม 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย   แผนการจัดการเรียนรู้             โดยแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์  จำนวน  20  แผน แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์       จำนวน  9  ชุด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านเชิงวิเคราะห์  ซึ่งเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ

4  ตัวเลือก จำนวน 40  ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละของคะแนน ค่าเฉลี่ย                             และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า  แบบฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ซึ่งประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญมีความสอดคล้องคือค่า IOC        ระหว่าง .08 – 1.00 และประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ  80.51/84.81  และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านเชิงวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

About นางสาวมยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น โรงเรียนวัเหนองเป็ด