รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ

 

ชื่อเรื่อง               รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบ ของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผู้ศึกษา           นางเบญญารัต  นวลนิล

สังกัด                 โรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ปีการศึกษา          2559

บทคัดย่อ

         การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง    ตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดควนวิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำนวน 50 คน   ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย         1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ 3) แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียนในแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เล่มละ 10 ข้อ รวม 40 ข้อ  4) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ จำนวน 18 แผน และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ()  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2)  ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) และ การทดสอบค่าที แบบไม่อิสระต่อกัน (t-dependent )

           ผลการศึกษาพบว่า

          1. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.35/82.73  ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

            2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง   ตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01

          3. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีค่าเท่ากับ 0.7251 หมายความว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    เรื่อง  ตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 72.51

  4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง                      ตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก

 

 

โรงเรียนวัดควนวิเศษ

About โรงเรียนวัดควนวิเศษ