ด่วนที่สุด เรื่องการดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปีกศ 2560

ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ส่งเรื่องการดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
(ประเมินการอ่าน เขียน ของนักเรียนชั้นป.1-6 และชั้นม.1-3)
     1. โรงเรียนบ้านหนองเรี้ย
     2. โรงเรียนบ้านหาดเลา
     3. โรงเรียนวัดโหละคล้า (ที่ส่งมา ไม่มีไฟล์ตารางการประเมินฯ)
     4. โรงเรียนบ้านยูงงาม  (ส่งแบบประเมินแบบเก่า)
         สำหรับแบบประเมินการอ่าน-เขียน ใช้แบบที่ส่งไปพร้อมหนังสือ
ด้วนที่สุด ที่ ศูธ 04052/ว2326  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2560 น่ะค่ะ
            ขอบคุณมากค่ะ   

About นางเพ็ญศรี ลำยอง กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน