ชื่อเรื่อง รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชื่อผู้ศึกษา นางเบญญารัต นวลนิล โรงเรียน วัดควนวิเศษ ปีการศึกษา 2559

     ชื่อเรื่อง       รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ สำหรับนักเรียน
                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

    ชื่อผู้ศึกษา    นางเบญญารัต  นวลนิล

    โรงเรียน      วัดควนวิเศษ

     ปีการศึกษา   2559

บทคัดย่อ

         การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 (2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ
ก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดควนวิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 50 คน ใช้เวลาในการทดลอง 18 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 ข้อ การศึกษาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยวิธี
การหาค่าเฉลี่ยร้อยละ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้ร้อยละ ศึกษาความก้าวหน้าในการเรียนใช้ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) โดยใช้ร้อยละ และศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

           ผลการศึกษาพบว่า

               1. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.35/82.73  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

               2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ร้อยละ 45.53

               3. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.7251 หมายความว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 72.51

               4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 อยู่ในระดับมาก

About เอกพงษ์ โสภณพลศาล โรงเรียนวัดควนวิเศษ