แจ้งโรงเรียนวิถีพุทธ สพป.ตรัง เขต 1 ประเมินตนเองรอบแรก ด่วน!

สพฐ.จะเก็บข้อมูลโรงเรียนและการประเมินตนเองของโรงเรียนวิถีพุทธ

ตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ  รอบ 9 เดือน 

ระหว่างวันที่ 15 -30 มิถุนายน 2560 ทางเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ (www.vitheebuddha.com)

เพื่อ สพป.ตรังเขต 1 จะรับรองการประเมินตนเองของโรงเรียน

ภายในวันที่  15 กรกฎาคม 2560 

ศน.ทองทิพย์ ตรังคธนสิน กลุ่มนิเทศ สพป.ตรัง เขต 1

About ศน.ทองทิพย์ ตรังคธนสิน กลุ่มนิเทศ สพป.ตรัง เขต 1