การพัฒนาความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ โดย นางวัลลีย์ ชุมดี

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง    การพัฒนาความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  1 โดยใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

ชื่อผู้รายงาน   นางวัลลีย์  ชุมดี

                     การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  (2) เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 1  ระหว่างก่อนกับหลังการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกลุ่มประชากรเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 1  ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  ของโรงเรียนบ้านหนองยวน จำนวน 15  คน โดยดำเนินการทดลองเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะจำนวน 24กิจกรรม แผนการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะจำนวน 24 แผน  แบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูด  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูดและแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ()และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ()

                 ผลการศึกษาพบว่า (1) ประสิทธิภาพของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะมีประสิทธิภาพ (E1/E2)  เท่ากับ  84.16 /80.73 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 (2) ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  1 ระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ปรากฏว่าหลังการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีพัฒนาการสูงขึ้นก่อนการจัดกิจกรรมอย่างเห็นได้ชัดเจน (3) ผลการศึกษาด้านความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลชั้นปีที่  1  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะปรากฏว่า นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  1 มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจโดยรวมทั้ง 8 สัปดาห์() มีค่าเท่ากับ ( 2.92 = 97.33%) อยู่ในระดับความพึงพอใจระดับมาก

ดาวน์โหลดบทคัดย่อที่นี่

 

admin

About admin