ขยายเวลาบันทึกข้อมูลนักเรียนยากจนในระบบ CCT

ขณะนี้ สพฐ. ได้แจ้งปฏิทินการบันทึกข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์ปััจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  ดังนี้1

นางจุฑารัตน์ เล็กมาก กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ

About นางจุฑารัตน์ เล็กมาก กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ