ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรังยกเลิกบัญชี

About นางระพีพรรณ ชูยัง บริหารงานบุคคล