โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมประชุมผู้ปกครองช่วงชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560

นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธาน และดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ช่วงชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560

IMG_4469 IMG_4366IMG_4487 IMG_4488 IMG_4492 IMG_4341IMG_4342 IMG_4347 IMG_4355 IMG_4361 IMG_4368 IMG_4338IMG_4364 IMG_4365 IMG_4367 IMG_4369 IMG_4370 IMG_4372 IMG_4375 IMG_4379 IMG_4380 IMG_4381 IMG_4382 IMG_4383 IMG_4384 IMG_4386 IMG_4390 IMG_4395 IMG_4403 IMG_4407 IMG_4408 IMG_4410 IMG_4413 IMG_4414 IMG_4415 IMG_4416 IMG_4418 IMG_4420 IMG_4422 IMG_4423 IMG_4427 IMG_4432 IMG_4434 IMG_4440 IMG_4441 IMG_4442 IMG_4448 IMG_4450 IMG_4451 IMG_4452 IMG_4453 IMG_4455 IMG_4458 IMG_4459 IMG_4460 IMG_4461 IMG_4463 IMG_4464 IMG_4465 IMG_4468 IMG_4471 IMG_4474 IMG_4476 IMG_4477 IMG_4480 IMG_4481 IMG_4482 IMG_4484 IMG_4485 IMG_4486 IMG_4490 IMG_4492 IMG_4493 IMG_4496

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง