รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน เรื่องสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นระถมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง     รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน เรื่องสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต กลุ่ม
                 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นระถมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้ศึกษา       นางสาวจิราวรรณ  เก่งกั่ว
สถานศึกษา     โรงเรียนอนุบาลตรัง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ปีการศึกษา      2559  

                                                                     บทคัดย่อ

            รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4  โรงเรียนอนุบาลตรัง ซึ่งกำลังเรียนในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 รวม 1 ห้องเรียน จำนวน 45 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) 

            ผลการศึกษาพบว่า  1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.60/84.80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อนใช้ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่าความพึงพอใจของนักเรียน  อยู่ในระดับมากที่สุด

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง