รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่อง สมการและการแก้สมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชื่อรายงาน           รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่อง สมการและการแก้สมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชื่อผู้ศึกษา             หทัยรัตน์  ด้วงช่วย

ปีการศึกษา          2559

บทคัดย่อ

                  รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเรื่องสมการและการแก้สมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ  เรื่องสมการและการแก้สมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดอัมพวัน  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดอัมพวัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559  จำนวน 10 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะ เรื่องสมการและการแก้สมการ  จำนวน 4 ชุด  2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 16  แผน  16  ชั่วโมง  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

                ผลการศึกษาพบว่า

                   1.  แบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   มีประสิทธิภาพ เท่ากับ  77.80/76.50  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75

                    2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง สมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดอัมพวัน หลังใช้แบบฝึกทักษะสูงขึ้นร้อยละ 39.67

About นางสาวชฎาภรณ์ สุดภัย วัดโพธาราม,บ้านคลองเต็ง