รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการและการแก้สมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะ

ชื่อรายงาน         รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการและการแก้สมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะ

ชื่อผู้ศึกษา          หทัยรัตน์  ด้วงช่วย

ปีการศึกษา         2559

บทคัดย่อ

                    การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์   1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการและการแก้สมการ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง สมการและการแก้สมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน

วัดอัมพวัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559  จำนวน 10 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะ เรื่องสมการและการแก้สมการ  จำนวน 4 ชุด  2) แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน 16  แผน 16  ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และร้อยละ

                    ผลการศึกษาพบว่า

                   1.  แบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการและการแก้สมการ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ  77.80/76.50  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75

                   2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง สมการและการแก้สมการ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หลังใช้แบบฝึกทักษะสูงขึ้นร้อยละ 39.67

   

About นางสาวชฎาภรณ์ สุดภัย วัดโพธาราม,บ้านคลองเต็ง