ประกาศโรงเรียนบ้านลำพิกุล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน ระดับปฐมวัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

About โรงเรียนบ้านลำพิกุล นางสาวรัตน์ชนก ชูจักร์