การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง                      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

เรื่อง                            เศษส่วน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้วิจัย                    นางสุพัตรา   เพิ่มเพ็ชร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้   คณิตศาสตร์                                                                                                                    

ปีที่ศึกษา                     2559   

บทคัดย่อ

             การศึกษาในครั้งนี้เป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1)  เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  เศษส่วน ของนักเรียนประถมศึกษา ปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพ  2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านท่าคลอง   ปีการศึกษา  2559    3)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5

             ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านท่าคลองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559  จำนวน 6  คน

             เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นเครื่องมือที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน   22  แผนการจัดการเรียนรู้  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน  4 เล่ม และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เป็นแบบทดสอบปรนัย  4 ตัวเลือก จำนวน 30  ข้อ 

             สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ

             ผลการศึกษาพบว่า

             1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 76.58/76.11 

             2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ 38.89

            3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่า 0.62 หรือร้อยละ 62

ดาวน์โหลดบทคัดย่อที่นี่

      

About วิภารัตน์ อินเอียด บ้านไทรงาม