ประกาศปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

โครงการ จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า

โรงเรียนบ้านโคกรัก สพป.ตรัง เขต 1 ปี 2560   วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  210,000 บาท

ปปช-ระบบไฟฟ้า2

ปร.4ไฟฟ้า

ปร.5

ปร.6

About โรงเรียนบ้านโคกรัก หาดสำราญ