ประกาศด่วน ขณะนี้ ระบบ DMC สิ้นปีได้เปิดให้ยืนยันข้อมูลได้แล้ว

ให้โรงเรียนตรวจสอบเมนูจำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศ แต่ละสถมภ์ให้เรียบร้อยก่อนยืนยันข้อมูลนะคะ  ระบบปิดวันที่ 30 เมษายน 2560

นางจุฑารัตน์ เล็กมาก กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ

About นางจุฑารัตน์ เล็กมาก กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ