คู่มือการฝึกอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ. “ทำความดีตามแนวพระราชดำริ”

สพฐ.โดยศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ได้ดำเนินการศึกษาพัฒนาการฝึกอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ. "ทำความดีตามแนวพระราชดำริ" เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนตามแนบพระราชดำริ "เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนตามแนวพระราชดำริ พัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และทักษะชีวิตตามที่คาดหวัง ดังเอกสารที่แนบมาด้วยคู่มือการฝึกอบรมยุวชนตำรวจ

เนาวรัตน์ เจือกโว้น

About เนาวรัตน์ เจือกโว้น