คู่มือในการปฏิบัติงานช่วยเหลือเด็กนักเรียน

ด้วย สพฐ. โดยศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน  ได้ดำเนินการศึกษารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน  และพัฒนาคู่มือการใช้รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน  เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ดังเอกสารทีแนบมาด้วยนี้    คู่มือช่วยเหลือนักเรียนการช่วยเหลือเด็กนักเรียน

เนาวรัตน์ เจือกโว้น

About เนาวรัตน์ เจือกโว้น