เรื่อง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง จะดำนินการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาาตอนต้นและระดับมัะยมศึกษาตอนปลาย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ครูผู้สอน และส่งเสริมให้นักเรียนมีเวทีแสดงความสามารถและนำเสนอผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 4  รายการ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://www.trangsci.com/?module=index

kornkanok

About kornkanok