ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่าง TOR

แจ้งแก้ไขจัดสรรคอมdlit

แก้ไขบัญชีจัดสรรตรังเขต1dlit

ราคากลาง และ ปปช.07

Chananchida

About Chananchida