เรื่อง ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสอบถามสมรรถนะของครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ทางระบบ e-MES

      ตามที่ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนแจ้งครูผู้สอนกรอกแบบสอบถามสมรรถนะ
ของครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ทางระบบ e-MES นั้น
      บัดนี้ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ปิดระบบ
การกรอกแบบสอบถามฯ แล้ว (ซึ่งเมื่อโรงเรียนเข้าระบบแล้วไม่พบเมนูหัวข้อ
แบบสอบถามสมรรถนะครูผู้สอนฯ)   จึงแจ้งมาเพื่อทราบค่ะ 
 

About นางเพ็ญศรี ลำยอง กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน