การเสนอผลงานข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดเพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560

ด้วย สพฐ. แจ้งว่า สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ สพฐ. พิจารณาคัดเลือกข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดที่มีพฤติกรรมในเชิงประจักษ์เด่นชัด ฯ จำนวน  1  คน

หากมีผู้สนใจขอดูรายละเอียดได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ตรัง เขต 1  ภายในวันที่  10  มกราคม  2560 หรือหมายโทรศัพท์  086 – 2745621 

About นางระพีพรรณ ชูยัง บริหารงานบุคคล