ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสอบถามสมรรถนะของครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ทางระบบ e-MES

ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารโรงเรียนแจ้งข้าราชการครูกรอกแบบสอบถามสมรรถนะของครู
ผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ทางระบบ e-EMS ซึ่งได้แจ้งหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04052/ว1350  ลงวันที่ 5 เมษายน 2560  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์กรอก
แบบสอบถามสมรรถนะครูผู้สอนฯ ทางระบบ e-MES ซึ่งได้ส่งรหัสกรอกเข้าระบบของแต่ละ
โรงเรียนและวิธีการเข้าไปกรอกแบบสอบถาม ด้วยแล้ว

รหัสกรอก e-Mes ของโรงเรียนในสังกัด
วิธีการเข้าไปตอบแบบสอบถามทางระบบemes
หนังสือนำส่งรร

About นางเพ็ญศรี ลำยอง กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน