ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินงาน สพป.ตรัง เขต 1

วันที่ 7 เม.ย.60 ประชุมปฏิบัติการครูปฐมวัย เรื่อง "การประเมินออนไลน์และการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์น้อย"ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ"บ้านวิทยาศาสตร์น้อย" รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 6 โรงเรียนโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยฯ รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 6 ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง

รุ่นที่ 1

วันที่ 17 เม.ย.60

ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรณารักษ์และผู้รับผิดชอบห้องสมุดโรงเรียนด้านจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน "ตามรอยพ่อ…ของแผ่นดินฯ  โรงเรียนอำเภอเมือง อำเภอนาโยง และอำเภอหาดสำราญ ณ สพป.ตรัง เขต 1
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 เม.ย.60 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรณารักษ์และผู้รับผิดชอบห้องสมุดโรงเรียนด้านจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน "ตามรอยพ่อ…ของแผ่นดิน โรงเรียนในอำเภออ่านตาขาว และอำเภอปะเหลียน ณ สพป.ตรัง เขต 1
19 เม.ย.60 ประชุมชี้แจงการตอบแบบสอบถามออนไลน์ของโรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนดีประจำตำบล 38 โรง ณ สพป.ตรัง เขต 1
1 พ.ค.60 ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน (รุ่นที่ 3) โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ณ สพป.ตรัง เขต 1
4 พ.ค.60 ประชุมอบรมพัฒนาครู การสอนมารยาทไทยการแสดงความเคารพ 

ครูผู้สอนสังคมฯ

60 คน

ณ สพป.ตรัง เขต 1

 

รวงพิน อ่อนคง

About รวงพิน อ่อนคง