ข้อมูลประจำปีการศึกษา 2559

ข้อมูลพื้นฐานการรจัดการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดตรัง

1.จำนวนสถานศึกษา นักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์ ของสถานศึกษาในจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2559
2.เปรียบเทียบจำนวนสถานศึกษาในจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2557-2559 จำแนกตามสังกัด
3.ข้อมูลจำนวนสถานศึกษาในจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2559 จำแนกตามการจัดการศึกษา รายสังกัด
4.ข้อมูลจำนวนสถานศึกษาในจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2559 จำแนกระดับการศึกษา รายสังกัด
5.ข้อมูลจำนวนนักเรียนนักศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษา สังกัด
6.เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2557-2559 จำแนกตามระดับการศึกษา
7.จำนวนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดตรัง  ปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวุฒิ รายสังกัด
8.จำนวนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิทยฐานะ รายสังกัด
9.จำนวนครู/อาจารย์ต่อนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2559 จำแนกตามระดับการศึกษา รายสังกัด
10.ข้อมูลสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเป็นระบบทวิศึกษาทวิภาคี ปีการศึกษา 2559 จำแนกรายสังกัด
11.ข้อมูลจำนวนโรงเรียนประชารัฐปีการศึกษา 2559 จำแนกรายสังกัด
12.ข้อมูลจำนวนโรงเรียนเข้าร่วมระบบทวิภาคี
13.ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน STEM ศึกษา ปีการศึกษา 2559 รายสังกัด
14.ข้อมูลจำนวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต ปีการศึกษา 2559 รายสังกัด

ข้อมูลโอกาสทางการศึกษา

15.ข้อมูลอัตราการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียนในจังหวัดตรัง จำแนกตามระดับการศึกษา กลุ่มอายุ รายสังกัด
16.เปรียบเทียบจำนวนนักเรียน นักศึกษาออกกลางคันของสถานศึกษาในจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2556-2558 จำแนกตามสังกัด 
17.เปรียบเทียบจำนวนนักเรียน นักศึกษาออกกลางคันของสถานศึกษาในจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2556-2558 จำแนกตามระดับการศึกษา 
18.เปรียบเทียบร้อยละการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบการศึกษาประถมศึกษา (ป.6) ในจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2556-2558 จำแนกตามสังกัด 
19.เปรียบเทียบร้อยละการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ในจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2557-2558 จำแนกตามสังกัด 
20.เปรียบเทียบร้อยละการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) ในจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2557-2558 จำแนกตามสังกัด 
21.ร้อยละการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบการศึกษาในแต่ละระดับ ในจังหวัดตรัง  ปีการศึกษา 2558  จำแนกตามระดับการศึกษา รายสังกัด

ข้อมูลด้านคุณภาพการการจัดการศึกษา

22.คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O – NET วิชาหลัก 5 รายวิชา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำแนกตามสังกัด รายสังกัด
23.คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O – NET วิชาหลัก 5 รายวิชา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา
24.คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O – NET วิชาหลัก 5 รายวิชา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา
25.ข้อมูลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ V-NET ปีการศึกษา 2557-2558

admin

About admin