ด่วนที่สุด การกำกับติดตามงบลงทุนค่าสิ่งก่อสร้างสำหรับโรงเรียนปกติ (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2559)ครั้งที่ 2

ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังนี้ส่งเรื่อง การกำกับติดตามงบลงทุนค่าสิ่งก่อสร้าง
สำหรับโรงเรียนปกติ (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2559) ครั้งที่ 2 ตามมาตรการกระตุ้น
การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ตามหนังสือ สพป.ตรัง เขต 1 ที่ ศธ 04052/ว1162
ลงวันที่ 23 มีนาคม 2560 ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
    1. โรงเรียนหาดทรายทอง
    2. โรงเรียนวัดนิคมประทีป
    3. โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ
    4. โรงเรียนวัดมงคลสถาน
            

About นางเพ็ญศรี ลำยอง กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน