โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการ การนำเสนอบทเรียน PISA ของผู้ช่วย นักวิจัย

รองศาสตราจารย์วิชัย พาณิชย์สวย อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ม.ราชภัฎสวนดุสิต ดำเนินการประชุม
เชิงปฎิบัติการ การนำเสนอบทเรียน PISA ของผู้ช่วยนักวิจัยจำนวน 12 โรงเรียน โครงการวิจัย เรื่อง ผล
ของการใช้บทเรียน PISA ที่มีต่อความสามรถด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ระยะที่ 2 โรงเรียนอนุบาลตรังครูกาญจนา ไชยรัตน์ และครูณัชชา ชูเพ็ง เข้าร่วมนำเสนอ
บทเรียนโดยมี อ.สมเกียรติ เพ็ญทอง ผอ.คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา สสวท.ผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์บทเรียน
 PISA และให้ข้อคิด ณ ห้องลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส กรุงเทพมหานคร 
วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560
>>คลิกชมภาพการนำเสนอบทเรียนทั้งหมดที่นี่<<
>>คลิกชมภาพพิธีมอบเกียรติบัตรทั้งหมดที่นี่<<
>>
โรงเรียนอนุบาลตรั<<
>>วิดีโอเดินทางนำเสนองานวิจัยบทเรียนPISA<<

IMG_9760 IMG_9767IMG_9702 IMG_9703 IMG_9708 IMG_9710 IMG_9711 IMG_9712 IMG_9713 IMG_9714 IMG_9715 IMG_9716 IMG_9718 IMG_9719 IMG_9723 IMG_9727 IMG_9729 IMG_9730 IMG_9731 IMG_9735 IMG_9736 IMG_9737 IMG_9743 IMG_9745 IMG_9747 IMG_9748 IMG_9749 IMG_9750 IMG_9751 IMG_9752 IMG_9753 IMG_9754 IMG_9766 IMG_9769 IMG_9785 IMG_9788 IMG_9789 IMG_9790 IMG_9793 IMG_9794 IMG_9795 IMG_9796 IMG_9799 IMG_9803 IMG_9804 IMG_9805 IMG_9806 IMG_9807 IMG_9808 IMG_9820 IMG_9825 IMG_9826 IMG_9827 IMG_9840 IMG_9843 IMG_9844 IMG_9845 IMG_9846 IMG_9848 IMG_9851 IMG_9858 IMG_9869 IMG_9871 IMG_9873 IMG_9892 IMG_9894 IMG_9901 IMG_9933 IMG_9934 IMG_9936 IMG_9937 IMG_9938 IMG_9949 IMG_9952 IMG_9953 IMG_9954 IMG_9955 IMG_9956 IMG_0023 IMG_0025 IMG_0026 IMG_0027 IMG_0028 IMG_0029 IMG_0030 IMG_0031

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง