ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง              ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ชื่อผู้ศึกษา          นางสาวธิรดา   ทับเที่ยง

ปีการศึกษา          2558

                การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ    1) สร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   3)  ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังศึกษาอยู่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านบ้าหวี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำนวน 1 ห้องเรียน รวม 15 คน   

                เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่  1) แบบฝึกเสริมทักษะ การอ่านคิดวิเคราะห์ จำนวน 8 เล่ม 2)  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์    ผู้ศึกษาได้ดำเนินการสอนด้วยตนเอง ใช้เวลาทดลองรวม  26  ชั่วโมง   ( รวมทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน)   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   และการทดสอบด้วย t – test

ผลการศึกษา พบว่า

            1. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.56 / 82.33  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

            2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน

            3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  02-บทคัดย่อ-กิตติกรรมประกาศ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

About นายวิวัฒน์ ศรีไตรรัตน์ โรงเรียนบ้านนานิน