การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ชื่อผลงาน            การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ผู้เสนอผลงาน     นางนงรัตน์  สอสืบ

ปีที่เสนอผลงาน พ.ศ.  ๒๕๖๐

 

บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมาย  ๑) เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ให้มีประสิทธิตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ ๒) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้เสริมทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๓) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเสริมทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านไร่พรุ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ จำนวน ๒๑ คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ๑) แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๒) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๓) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฉบับก่อนเรียนและหลังเรียน  ๔) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย สถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเปรียบเทียบใช้ทดสอบที(t-test)  สถิติที่ใช้หาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ การหาค่าความตรงตามสูตรของ IOC ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก และค่าความเที่ยงของแบบทดสอบ (KR. – ๒๐) สถิติหาคุณภาพของนวัตกรรม ใช้ E๑/E๒ ผลการศึกษาพบว่า

 

     ๑. แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีค่าประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ ๘๒.๗๙/๘๐.๓๓

     ๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๑

     ๓. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (   µ = ๔.๕๑,  õ = ๐.๖๐) 

About รัตพล มุสิกพันธ์