การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การสร้างเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ชื่อผลงาน 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การสร้างเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ผู้เสนอผลงาน   

นายพลกฤต  หัสสะโร

ปีที่เสนอผลงาน

2558

 

บทคัดย่อ

        

            การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5               

             กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียน บ้านไร่พรุ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ  1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 5  2) แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง การสร้างเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft  Word  2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย สถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเปรียบเทียบใช้ทดสอบ (t – test) สถิติที่ใช้หาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ การหาค่าความตรงตามสูตรของ IOC ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจการจำแนก และค่าความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ (KR – 20) สถิติหาคุณภาพของนวัตกรรม ใช้ E1/E2 ผลการศึกษาพบว่า

 

          1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 85.54/81.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ที่ตั้งไว้ 80/80

          2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเอกสาร ด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  ที่ระดับ .01

          3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

 

ภาพตัวอย่างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

เรื่อง การสร้างเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

About M