การสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนประจำปี 2560

ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะดำเนินการสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนประจำปี 2560 เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 ตามกรอบหลักเกณฑ์ฯ แบบเสนอประวัติและผลงานที่แนบมาพร้อมนี้ การสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวนชนดีเด่นแห่งชาติ และสามารถดาวน์โหลดทางเว็บไซต์www.dcy.go.th

เนาวรัตน์ เจือกโว้น

About เนาวรัตน์ เจือกโว้น